Kallelse till Årsmöte 2022

  • 7 feb 2022
  • Generellt

Årsmöte 9 mars Klockan 19.00. Vi planerar att genomföra årsmötet i vår klubbstuga men pga av pandemin kan det bli aktuellt att även detta år genomföra det digitalt. Senast en vecka före meddelas det på vår hemsida vad som gäller.Välkomna!Styrelsen

Dagordning vid Årsmöte med Björkfors GoIF

§1.  Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet. 

§2.  Mötets behöriga utlysning. 

§3.  Fastställande av dagordningen. 

§4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§5.  Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera
      protokollet, samt rösträknare.

§6.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2021.  

§7.  Sektionernas verksamhetsberättelse 2021. 

§8.  Resultat och balansräkning för 2021.

§9.  Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning 2021. 

§10.  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2021.  

§11.  Verksamhetsplan 2022.

§12.  Fastställande av budget för 2022. 

§13.  Fastställande av medlemsavgift för 2023.

§ 14.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till
         styrelsen

§15.  Val enl. bilaga  

§16.  Val av valberedning. 

§17.  Övriga frågor. 

§18.  Mötets avslutning