Medlemsinformation

PM för medlemmar

Historik

Klubben bildades den 27 augusti 1937  av ett antal idrottsintresserade personer i Björkfors. Klubbstugan ligger i anslutning till elljusspåret i Rimforsa. 

Ändamål

Föreningen skall bedriva följande idrotter, organiserade via sektioner: 

 • friidrott
 • orientering 
 • skidor 

Andra idrotter kan bedrivas inom föreningen men skall då inledningsvis organiseras via ovan nämnda sektioner. Nya idrotter skall godkännas av Styrelsen och informeras om vid nästa årsmöte. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottens mål och inriktning" enligt ovan, samt enligt en vision enligt nedan:  

Vision 

Vara den ledande idrottsklubben i Kinda och ta ansvar för sina medlemmar och sin verksamhet.

VISIONEN FÖRVERKLIGAS GENOM ATT 

 • prioritera gemenskap 
 • ha ett geografiskt upptagningsområde med kraftsamling inom Kinda kommun 
 • bedriva verksamheter i Rimforsa och Björkfors 
 • aktiviteterna anpassas för alla åldrar 
 • genomföra regelmässig och tränarledd idrottsverksamhet inom sektionerna för medlemmar som är 7 år och äldre (fyller sju år under aktuellt år) 
 • skapa förutsättningar för att klubben skall kunna delta framgångsrikt i lagtävlingar (stafetter, budkavletävlingar) med speciell inriktning på distriktsmästerskapstävlingar 
 • vi samlas kring klubbens arrangemang 
 • vi uppmuntrar elitsatsning 

Avgifter 2022

Medlemsavgift enskild vuxen medlem 200 kr
Medlemsavgift enskild ungdom t.om. 20 år 100 kr

Familj (vuxna och barn upp till 20 år) och bosatta på samma adress

500 kr
Tävlingsavgift, vuxna 300 kr

 

Medlemsavgiften sätts in på klubbens bankgiro 375-8257 med angivande av namn, adress, födelsedata samt telefonnummer. Om medlemsavgiften betalas efter 30 november gäller medlemskapet även kommande år (gäller endast nya medlemmar). 

Inbetald tävlingsavgift innebär att klubben står för startavgiften vid eget tävlande upp till en nivå bestämd av styrelsen (gäller ej s.k småtävlingar/träningstävlingar där den enskilde själv betalar tävlingsavgiften). Utöver betald tävlingsavgift är det krav att vid tävlingen bära klubbens tävlingsdräkt.

Från och med 21 år betalar medlemmen själv tävlingsavgiften under sommarperioden från 15 juni till och med 31 juli. Undantag för detta är Tjust 2-dagars i Småland samt om DM arrangeras under perioden. 

För ungdom och juniorer betalar klubben alltid startavgiften. 

Ingen reseersättning utgår från klubben. Undantag är vissa stafetter där styrelsen beslutar om ev. ersättning. 

Tilläggsavgiften vid efteranmälan (utöver normal tävlingsavgift) betalas av medlemmen. Då medlem anmält sig till tävling och ej startat skall av föreningen betald tävlingsavgift återbetalas till föreningen av medlemmen. Undantag görs vid sjukdom, viktiga familjeangelägenheter eller motsvarande förutom vid föranmälan till öppna klasser då inga undantag gäller.  

Vid egna utlägg för startavgift skall dessa redovisas till kassör senast 1 december samma år.

Elektronisk stämpling (orientering) 

Klubben lånar ut sk SI-pinne till tävlande. 

Köp av kläder (kontakt tas med klädansvarig) 

Medlem kan köpa tränings- och tävlingskläder. Kläderna är subventionerade av klubben. För ungdom subventioneras kläderna för medlem med 50 % av klubben och för vuxen medlem 25 %. För vuxen gäller dock att subvention av tävlingskläder förutsätter att tävlingsavgift erlagts. 

Försäkring 

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade i Folksam. Försäkringen gäller i samband med träning och tävling samt färd till och från tävling och träning. Försäkringen gäller även under vistelse på annan ort under tävling. Kontaktperson är kassören. 

Ledare, funktionärer, tränare och dylikt omfattas av RF grundförsäkring. Denna gäller olycksfall som inträffar under utförande av uppdrag för klubben samt resa till och från uppdraget. 

Övrigt 

Allt klubbarbete sker ideellt. Funktionärer och ledare erhåller inga arvoden. Funktionärer och ledare erhåller ingen reseersättning om inte styrelsen beslutar annat. 

Meddela till kassören eller annan klubbfunktionär då ändring sker av telefonnummer, adress eller e-postadress. 

Aktuell information finns på hemsidan www.bgoif.se.