Årsmöte 2021 genomfört

  • 22 maj 2021
  • Generellt

Onsdagen 19 maj genomfördes Björkfors GoIF:s årsmöte. Årsmötet omfattade sedvanlig genomgång av föregående år samt planeringen för kommande år.

Utöver detta givetvis den ekonomiska redovisningen och beslut kring kommande budget för 2021.  De två förslag som styrelsen hade för beslut fick bifall. En policy för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande) har därmed beslutats samt Kjell Holmström är numera Hedersmedlem i föreningen.

Till ny ledamot i styrelsen valdes Maria Lindfors. Till orienteringssektionen valdes Martin Lindfors och som revisorssuppleant Anette Djurstedt. Cecilia Björkhammer, Mattias Nilsson och Siewert Johnsson tackades för den tid de varit aktiva i styrelse, orienteringssektion respektive revisorssuppleant.

Tack till alla som bidrar till föreningen och nu ser vi framåt mot sommaren och hösten med förhoppning om att pandemin lugnar sig och att vi kan genomföra de planerade aktiviteter som återstår under året.

Anna Kullberg Ordförande