Årsmöte 2019-03-06 kl 19:00

  • 22 jan 2019
  • Generellt

Alla medlemmar är härmed inbjudna till årsmöte i klubbstugan i Rimforsa den 6:e mars kl 19:00. Välkomna hälsar styrelsen!

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte i BGoIF:s klubbstuga i Rimforsa den 6:e mars 2019 kl 19:00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer hållas och efter mötet samlas vi kring kaffe och smörgåstårta.

Nedan följer dagordningen;

§   1.  Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.
§   2.  Mötets behöriga utlysning.
§   3.  Fastställande av dagordningen.
§   4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§   5.  Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.
§   6.  Val av två rösträknare.
§   7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2018.
§   8.  Sektionernas verksamhetsberättelse 2018.
§   9.  Resultat och balansräkning för 2018.
§ 10.  Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning 2018.
§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2018.
§ 12.  Verksamhetsplan 2019.
§ 13.  Fastställande av budget för 2019.
§ 14.  Fastställande av medlemsavgift för 2020,
(Senior 200kr, Ungdom 100kr, Familj 500kr samt tävlingsavgift vuxen 300kr)       

§ 15.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen
§ 16.  Val enl. bilaga
§ 17.  Val av valberedning.
§ 18.  Övriga frågor.
§ 19.  Mötets avslutning

Årsmöteshandlingar