Inbjudan BGoIF Årsmöte

  • 7 feb 2018
  • Generellt

BGoIF årsmöte är i år i Allhuset i Björkfors, den 7:e mars, kl 19:00

Björkfors Gymnastik & Idrottsförening inbjuder härmed till

Årsmöte
Allhuset i Björkfors

2018-03-07 kl 19:00

Klubben bjuder på smörgåstårta efter mötet

Varmt välkomna önskar Styrelsen

------------------------------------------------

Dagordning vid årsmöte med Björkfors GoIF
Allhuset, Björkfors.

 §   1.  Mötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet. 

§   2.  Mötets behöriga utlysning.

§   3.  Fastställande av dagordningen.

§   4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§   5.  Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande skall justera protokollet.

§   6.  Val av två rösträknare.

§   7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 2017.

§   8.  Sektionernas verksamhetsberättelse 2017.

§   9.  Resultat och balansräkning för 2017.

§ 10.  Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning 2017.

§ 11.  Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2017.

§ 12.  Verksamhetsplan 2018.

§ 13.  Fastställande av budget för 2018.

§ 14.  Fastställande av medlemsavgift för 2019

 (Senior 200kr, Ungdom 100kr, Familj 500kr samt tävlingsavgift vuxen 300kr)           

§ 15.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen

§ 16.  Val enl. bilaga

§ 17.  Val av valberedning.

§ 18.  Övriga frågor.

§ 19.  Mötets avslutning